انجمن های DevOps، محیطی برای گفتگوی مهندسان DevOps و رفع خطاها و مشکلات مرتبط با ابزارهای DevOps است. ابزارهای DevOps زیر، در این انجمن مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت:

Git, Gitlab, GitHub, Docker, Kubernetes, Jenkins, Splunk, Apache Maven, Chef, Puppet, Ansible, Selenium, Gradle, CircleCI, Bamboo, Vagrant, Nagios, Terraform, Jira, Salt Stack, TeamCity, Travis CI, Buddy, Consul, SoapUI, Tricentis Tosca, TestSigma, Apache Mesos, Prometheus, Dynatrace, Prometheus, Azure DevOps, AppDynamics, Datadog, Sensu, Bitbucket, IBM UrbanCode, Test.ai, Ranorex, Sonatype NEXUS, Trello, Raygun, JFRog Artifactory, CloudRepo, AccelQ, Appvance, IBM Rational Functional Tester, New Relic, PagerDuty, Katalon TestOps, ELK Stack, Testim.io

انجمن Kubernetes

انجمن حاضر، برای گفتگو و مطرح کردن سوالات در حوزه ابزار Kubernetes است. لذا شما می توانید تمامی سوالات خود را در حوزه ی Kubernetes، در این انجمن مطرح کنید. لطفا در نظر داشته باشید که برای سوال درباره سایر ابزارهای DevOps، حتما به انجمن مربوط به آن ابزار مراجعه نموده و سوالات و مطالب خود را مطرح نمائید، زیرا احتمال حذف مطالب غیر مرتبط با موضوع انجمن، وجود دارد. حتما در نظر داشته باشید که برای مشارکت در انجمن ها، حتما باید از فهرست سایت، تب حساب کاربری در وبسایت ثبت نام نمائید.
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.
پیمایش به بالا